Derfor trenger du verdivurdering av firma

I usikre økonomiske tider er det enda viktigere enn noensinne å ikke basere valg på antagelser. En presis verdivurdering av firma hjelper deg med å ta gode beslutninger, enten du skal selge eller kjøpe bedrift, inngå samarbeid med andre partnere eller du er nysgjerrig på egen virksomhet.

Hvorfor bør man sjekke verdien av et firma?

Verdivurdering bør være en sentral del av eierskifte og salg av bedrifter. Det er lett å feilvurdere verdien av virksomheten ved å kun basere seg på anslåtte tall. Det kan også være vanskelig å utføre et slikt regnestykke, og aktørene kan også verdsette eiendeler ulikt.

Presis og oppdatert informasjon om selskapet er uvurderlig under forhandlinger – den ene parten kan overvurdere inntjeningspotensiale, mens den andre undervurderer den.

En profesjonell og presis verdivurdering er dermed et nyttig verktøy under forhandlingsprosessen, og gir deg en svært god indikasjon på reell verdi. Vurderingen er også viktig i samtaler med potensielle og eksisterende samarbeidspartnere. Det gir en trygghet å vite at man går inn i et samarbeid med et økonomisk stabilt selskap.

Økt effektivitet og verdi

Verdivurderingen kan også være et godt verktøy internt i bedriften. Dere får undersøkt resultater av eget arbeid, slik at dere kan legge en plan for å effektivisere og øke verdien av selskapet. Analysen avdekker konkrete styrker og utfordringer som dere kan ta utgangspunkt i, og det kan derfor være et godt strategisk valg å sjekke verdien av selskapet regelmessig.

Verdivurdering basert på RIV-modell

Det er flere måter å vurdere verdien av en bedrift. Proff Forvalt utfører en verdivurdering av selskapet basert på en såkalt RIV-modell for å vurdere den totale aksjebeholdningen (Residual Income Valuation). Dette kalles også for en meravkastningsmodell, basert på inntil 7 årsregnskap.

Aksjebeholdningen utgjør tre deler:

 • Substansverdien basert på siste balanseregnskap ved verdivurderingen
 • Anslått merverdi/overavkastningsverdien av egenkapital 7 år frem i tid
 • Anslått merverdien/overavkastningsverdien av egenkapital i en ubegrenset tidshorisont

I tillegg får du en bransjesammenligning og referanserapport for å bedre avdekke bedriftens styrker og svakheter.

Dette forteller analysen deg

Analysen beregner et avkastningskrav – jo mer risikofylt forretningsvirksomhet, desto større er avkastningskravet. Forskjellen mellom avkastningskrav på egenkapital og avkastning på prognoseår utgjør overavkastningen.

Prognostiserte overavkastninger kan utgjøre en betydelig del av beregnet aksjeverdi, og dette er derfor en viktig del av vår verdivurdering av selskap. Verdipåvirkende forutsetninger kan imidlertid endre seg fremover, for eksempel endring i konkurranse.

Ved å beregne avkastningskravet på egenkapitalen, kan man ta hensyn til faktorer som risiko for økonomiske problemer, skatt, renter og risikopremienivå. Dette er også viktig for å verdsette firmaet i nåtid.

Prognoser for videre utvikling

Verdivurderingen vår gir deg prognoser for både nettoomsetning, nettofortjeneste og nettofortjenestemargin for selskapet du ønsker å undersøke. Nettoomsetning er sammenlagte salgsinnekter, minus skatter og moms. Nettofortjeneste er fortjenesten til selskapet etter at alle kostnader er trukket fra.

Vi prognostiserer nettoomsetningen for å beregne den historisk gjennomsnittlige trenden. Dette blir brukt som inngangsverdi det første prognoseåret. Deretter vil den falle eller stige mot et ”evig” vekstnivå på 2 % etter det syvende prognoseåret.

Det er fastsatt 2 % som inflasjonsmål. Vi prognostiserer nettofortjenesten ved å la nettofortjenestemarginen falle/stige mot bedriftens historiske median for nettofortjenestemarginen frem til etter prognoseår 7.

Nettofortjenestemargin er derimot et nøkkeltall som viser hvor stor del av inntektene gir fortjeneste etter skatt. Den sier imidlertid ikke noe om selskapets totale lønnsomhet, ettersom man nå må veie inn kapital.

Aktiva og egenkapital

Aktiva og egenkapital utgjør en viktig del av vår verdivurdering av selskap. Vi prognostiserer utviklingen av aktiva ved å følge prognoser som viser omsetningsutvikling, samt omsetningshastighet for kapital. Omsetningshastigheten sier noe om hvor stort salg selskapet har i forhold til gjeld og egenkapital.

Både omsetningshastighet og egenkapitalandel antas å falle/stige til i henhold til bransjens historiske medianverdi. Videre gir verdivurderingen vår viktig informasjon om nettofortjeneste etter at aksjonærene har fått sine avkastningskrav, samt avkastning på egenkapital.

Bransjesammenligning er en viktig del av verdivurderingen

Bransjesammenligning av kapitalomsetning utgjør en vesentlig del av vår verdivurdering, ettersom det gir deg verdifull innsikt om det aktuelle selskapet. Denne informasjonen kan brukes under forhandlinger eller til videreutvikling av egen bedrift.

Vi sammenligner følgende informasjon for å se hvor sterkt selskapet stiller sammenlignet med bransjen:

 • Kapitalens omsetningshastighet g/år
 • Driftsinntekter og arbeidskostnader
 • Kredittid for leverandører
 • Kredittid og indikasjon på Credit Management-policy

Konsolidering og likviditet

Bransjesammenligningen ser også på konsolidering og likviditet. Verdivurderingen forteller deg derfor noe om andelen egenkapital i forhold til totalkapital. Jo større andel egenkapital som finansierer selskapet, desto bedre er soliditeten.

Høy soliditet utgjør dermed en lav finansiell risiko, mens lav soliditet kan utgjøre en høy risiko.

Du vil også finne informasjon om likviditet i vår verdianalyse av selskapet. Balanselikvideten forteller deg noe om en bedrifts kortsiktige betalingsevne. Den bør helst være større enn 2 (eller minst 200 prosent).

Selskapets lønnsomhet sammenlignet med bransjen

Enten du skal kjøpe eller selge selskap, inngå samarbeid eller videreutvikle eget selskap, er det nyttig å vurdere lønnsomheten opp mot bransjen. Analysen vår vurderer følgende for å kunne indikere bedriftens lønnsomhet:

 • Egenkapitalens rentabilitet: Avkastningen på egenkapital bør være like stor som eller større enn bankinnlåningsrenten, pluss en risikopremie
 • Avkastning på totalkapital: forrentning av totalkapital
 • EBIT-margin: Avkastningen før finansielle inntekter og kostnader.
 • Nettofortjenestemargin: hvor stor del av inntektskronen årets virksomhet gir i fortjeneste etter driftskostnader, skatt, finansielle inntekter og finansielle kostnader
 • Rentedekningsgrad: Selskapets evne til å betale finansieringskostnader

Følgende blir også sammenlignet opp mot bransjen i verdivurderingen vår:

 • Overavkastning og nettofortjeneste
 • Aksjeverdi og egenkapital
 • Aksjeverdi og nettofortjeneste

Slik får du utført verdivurdering av selskap

Proff Forvalt er en pålitelig og seriøs samarbeidspartner for norsk næringsliv og offentlig virksomhet. Våre samarbeidspartnere/informasjonsleverandører er bl.a. Statistisk sentralbyrå, Experian og Brønnøysundregistrene. Verdivurderingen utføres og leveres av Proff AS som vi er knyttet til.

Proff AS er et heleid datterselskap av Enento Group som i dag er markedsledende innen verdivurderingstjenester. Vi har derfor en sterk fordel over andre aktører på markedet når det kommer til verdivurdering og prognoser. Tjenestene våre hjelper deg med å ta gode og informerte beslutninger om selskapets verdi.

Ønsker du verdivurdering av et selskap? Les mer om våre tjenester her, samt last ned et eksempel på rapporten.