99 % leverer årsregnskapet elektronisk

Fortjent ros til næringslivet

Underdirektør Rita Pedersen Moen ved Regnskapsregisteret i Brønnøysund er stort sett fornøyd med næringslivets innleveringer. I år er 99,3 prosent av årsregnskapene sendt til Regnskapsregisteret via Altinn. I fjor var det mulig å sende årsregnskapet i posten, noe 44 000 enheter valgte å gjøre.

Nytt i 2015
Fra 1. januar 2015 skal alle årsregnskaper sendes via Regnskapsregisteret sine skjema på altinn.no. Årsregnskap som sendes i posten blir returnert av Regnskapsregisteret uten at innsendt dokumentasjon blir vurdert.

Få unntak
Det er unntak for indre selskap, som skal sende årsregnskapet på e-post i et ikke-redigerbart pdf-format. Årsaken til dette unntaket er at indre selskap ikke er registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, opplyser Moen.

Ansvarlig selskap der alle deltakere er juridiske personer, og selskapet ikke har styre eller daglig leder, kan per i dag ikke sende inn årsregnskap via Altinn. Dette gjelder svært få selskaper, og disse må inntil videre benytte e-post for å sende årsregnskapet i et ikke-redigerbart pfd-format.

Service til næringslivet
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat som skal yte service til næringslivet, foruten å utøve en kontrollfunksjon. Etaten er også tildelt en sentral rolle som pådriver i arbeidet for elektronisk forvalting i Norge.

Regnskapsregisteret er et av flere registre under denne paraplyen, og den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg rede på den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv.

Proff Forvalt hjelper Brønnøysundregistrene å distribuere ut regnskapstallene til næringslivet. Tallene er tilgjengelig på tjenesten dagen etter regnskapet er godkjent. Tallene blir bearbeidet og i andre enden får brukerne tilgang til en tjeneste med kredittvurdering og informasjon om betalingsanmerkninger

Hvem har innsendingsplikt?
«Hovedregelen at alle enheter som har regnskapsplikt har innsendingsplikt i henhold til regnskapsloven». Eneste unntak er norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) som driver virksomhet på norsk sokkel eller driver midlertidig virksomhet på land. Disse kan unnlate å sende inn årsregnskap dersom omsetningen er mindre enn fem millioner kroner.

Et fåtall unnlater å levere
Årlig er det om lag 27 000 regnskapspliktige enheter som ikke leverer innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyr, den 31. august. Disse blir ilagt forsinkelsesgebyr. Bare noen ganske få leverer ikke, selv etter gjentatte purringer. Det betyr at de får sin sak oversendt til tingretten. I fjor utgjorde dette 992 saker, eller 0,43 prosent, mens det i år var 1 386 enheter (0,57 %) som ble oversendt tingretten for manglende innsendt årsregnskap for regnskapsåret 2013, opplyser Moen.

tingretten

* 2013: Av 1386 hadde 1 017 av disse valgt bort revisjon (73,38 %), og totalt 670 av de som ble oversendt hadde aksjekapital på kr 30 000,- (48,34 %) – Kilde: Regnskapsregisteret

Gebyr på forsinkelser
Regnskapsregisteret har full oversikt over samtlige regnskaps- og innsendingspliktige enheter. Den 24. august 2015 startet Regnskapsregisteret å sende ut påminnelse om fristen for å levere årsregnskapet. Påminnelsen ble sendt til alle innsendingspliktige enheter som ikke hadde levert årsregnskapet. Personer med en rolle som medfører at de risikerer å bli ilagt forsinkelsesgebyr har også mottatt slik påminnelse (se nyhetssak hos Brønnøysundregistrene).

Er ikke komplett årsregnskap sendt til Regnskapsregisteret senest 31. august, vil det påløpe forsinkelsesgebyr. Grunnlaget for å beregne dette gebyret er gjeldende rettsgebyr, som i dag er 860 kr. Det ilegges ett rettsgebyr per uke de første åtte ukene, to rettsgebyr per uke de neste ti ukene, og tre rettsgebyr per uke de siste åtte ukene. Totalt kan forsinkelsesgebyret bli maksimalt 44 720 kroner. (se for øvrig gebyrsatsene hos Regnskapsregisteret – Gebyrsatser)

Dette gjelder alle enheter med avslutningsdato i perioden 01.07-31.12.

(For enheter med avslutningsdato 01.01-30.06 gjelder tilsvarende frist senest 28. februar.)

Innlevering av 2013 regnskap
Når fristen for å levere årsregnskapet for regnskapsåret 2013 var passert den 31. august 2014, manglet vi 27 137 årsregnskap fra de 275 834 innsendingspliktige enhetene (med regnskapsår avsluttet etter 30. juni). Det vil si at 9,8 % av enhetene ble ilagt forsinkelsesgebyr i fjor. Av disse var det 14 718 som hadde blitt ilagt forsinkelsesgebyr også tidligere år (54,2 %)Per 31. desember 2014 var det fortsatt 7 046 regnskapspliktige enheter som ikke hadde levert årsregnskapet for regnskapsåret 2013 (2,6 %), sier Moen.

 Innlevering av 2014 regnskap
“Regnskapsregisteret har saksbehandlet og godkjent om lag 190 000 årsregnskap for regnskapsåret 2014 per den 23. august 2015. Dette er årsregnskap som er mottatt frem til midten av august. Dermed forventer vi at ytterligere 60 000 årsregnskap som mottas i siste halvdel av august vil bli godkjent”, opplyser Moen.

Godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2014, per 18. august:

Org.form Altinn Post Sum Elektronisk andel
Aksjeselskap  173 809  1 093  174 902 99,4 %
Borettslag       7 306        71       7 377 99,0 %
Stiftelse       4 956        49       5 005 99,0 %
Eierseksjon       4 147        18       4 165 99,6 %
Norskregistrert utenlandsk foretak       3 637        60       3 697 98,4 %
Enkeltpersonforetak       2 346          6       2 352 99,7 %
Ansvarlig selskap       2 203        14       2 217 99,4 %
Samvirkelag       1 126          7       1 133 99,4 %
Foreninger          991        11       1 002 98,9 %
Verdipapirfond          285        10          295 96,6 %
Partrederi          192          1          193 99,5
Allmennaksjeselskap          124        37          161 77,0 %
Interkommunale selskap             89          2             91 97,8 %
Sparebanker             79        12             91 86,8 %
Boligbyggelag             48   –             48 100,0 %
Pensjonskasser             40          1             41 97,6 %
Statsforetak               7   –               7 100,0 %
Europeisk selskap               2   –               2 100,0 %
Andre          707        18          725 97,5 %
TOTALT  202 094  1 410  203 504 99,3 %

Test Proff Forvalt nå og får tilgang til unik bedriftsinformasjon.