Avtalevilkår

Disse avtalevilkårene (”Vilkårene”) gjelder mellom deg som kunde (”Kunden”) og Proff AS org. nr. 918 298 037, ved kjøp av Proff AS’ online og mobil (”Produktene”), herunder merkevaren Proff Forvalt ( “Merkevaren”)

  1. Særvilkår

1.1 Generelt

Disse Særvilkår kommer i tillegg til Proff AS’ generelle Vilkår. Særvilkårene gjelder for de Produktene som er angitt i de respektive avsnittsoverskriftene.

Tekniske spesifikasjoner og regelsett skal foreligge for enhver Avtale.

1.2 Varighet og leveranse – gjelder ved kjøp av datafiler

Leveranse av datafiler leveres som en engangs leveranse, med mindre annet er avtalt og akseptert i separat avtale. Fil leveransen anses som levert ved oversending. Det er ingen angrefrist på elektronisk leverte fil leveranser. Kunden plikter å melde feil eller mangler umiddelbart.

1.3 Varighet og leveranse – gjelder abonnement på www.forvalt.no

Abonnementet forlenges automatisk for en ny periode på 12 måneder, med mindre abonnenten har informert Proff Forvalt med en skriftlig oppsigelse senest 1 måned før abonnementet utløper.

Abonnementet forlenges ikke automatisk ved kampanjer hvor det spesifikt er nevnt ”ingen bindingstid eller automatisk fornyelse”. I tjenesten(e) kan det hentes ut opp til 10 000 selskaper per døgn, og 50 000 selskaper per år, med mindre annet er avtalt. Dette vil fremgå av tilsendt ordrebekreftelse.

1.4 Flerbrukerlisenser – gjelder poolbrukere

Flerbrukerlisens gjelder kun for brukere ansatt i samme foretak som Kunden, også omtalt som “pool-tilgang”

1.5 API

Abonnementet forlenges automatisk for en ny periode på 12 måneder, med mindre abonnenten har informert Proff Forvalt med en skriftlig oppsigelse senest 1 måned før abonnementet utløper.

Abonnementet forlenges ikke automatisk ved kampanjer hvor det spesifikt er nevnt ”ingen bindingstid eller automatisk fornyelse”. Hvilke tilganger og eventuelle rettigheter og begrensninger defineres i egen avtale.

  1. Generelle vilkår

2.1 Kontraktsinngåelse

Hvilke Produkter Kunden har kjøpt, og eventuelle produktspesifikke vilkår («Særvilkår»), skal fremgå av tilbudet, ordrebekreftelsen eller fornyelses brevet (samlet betegnet ”Tilbudet”) fra Proff AS. Ved aksept godtar Kunden tilbudet, Vilkårene og eventuelle Særvilkår (til sammen benevnt ”Avtalen”). Proff AS bekrefter Kundens aksept ved signatur, elektronisk signatur, SMS, e-post eller fornyelsesbrev. Kundens bruk av Produktene som omfattes av Avtalen omtales som “Abonnement”.

Proff AS kan oversende til Kunden kopi av Kundens aksept av Avtalen, på den måten Proff AS til enhver tid bestemmer. Ved elektronisk signatur, utstedes alltid kopi av inngått avtale.

Ved motstrid mellom Vilkår, Særvilkår og Tilbud, går Tilbudet foran. Ved motstrid mellom Særvilkår og Vilkår, går Særvilkårene foran.

2.2 Oppstart av leveranse

Leveranser av Produktene starter på det tidspunkt Abonnementet blir aktivert.

2.3 Brukernavn og passord

Der Kunden i henhold til Avtalen er tildelt et brukernavn og et passord, står Proff AS fritt til å endre identifikasjonen av tekniske, driftsmessige eller andre særskilte årsaker, herunder plikter i henhold til offentlig regelverk eller avgjørelser fattet av offentlige myndigheter.

2.4 Varighet, levetid og avbestilling

Avtaletiden er 12 måneder regnet fra den dagen kunden får tilgang til det kjøpte Produktet. Hvis ikke annet er spesifisert i Avtalen, vil Proff AS kontakte kunde enten via post /brev, e-post, telefon eller personlig oppmøte, før Avtalens utløp for å fornye Avtalen. Se særvilkår.

Tjenester som er levert av samarbeidspartnere og kun er tilgjengelige via Proff AS sine Produkter, er kun tilgjengelige så lenge kunden har gyldig tilgang til Produktene.

2.5 Overdragelse

Kunden kan ikke overdra Produktene eller bruksretten til Produktene til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Proff AS. Kunden er ved overdragelse av Avtalen uansett ansvarlig overfor Proff AS for betaling av vederlag etter Avtalen.

Proff AS står fritt til å overdra Avtalen sammen med den delen av virksomheten som Avtalen er en naturlig del av. Proff AS står fritt til å overdra krav om betaling til overtakende finansieringsinstitusjon.

2.6 Kundeopplysninger

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekte og komplette opplysninger om egen virksomhet som er nødvendig for bruk av Produkt som er bestilt. Proff AS har ikke ansvar for tap som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge av ukorrekte, endrede eller misvisende opplysninger eller annet som skyldes Kunden selv.

Endringer av feil i de registrerte opplysningene skal meldes til Proff AS via kundeweb-portalen, kontaktskjema https://forvalt.no/Om/om-proff-forvalt/Kontakt  eller til kundeservice på telefon 21 51 66 02. Endring publiseres av Proff AS så snart som praktisk mulig etter mottatt melding.

2.7 Endringer

Proff AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene og i Særvilkår en (1) måned etter at Proff AS har informert om endringene på Merkevarenes hjemmeside. Den siste versjonen av Vilkårene og Særvilkårene vil til enhver tid finnes på Proffs nettsider Proff Forvalt: http://innsikt.forvalt.no/avtalevilkaar

Økonomiske vilkår kan kun endres med virkning fra Kundens neste avtaleperiode. Proff AS forbeholder seg retten til å forandre og tilpasse Produktene, tilknyttede tjenester, tjenestens layout og redaksjonelt innhold og retningslinjer, uten forutgående varsel eller merkostnader for Kunden.

Proff AS har, innenfor Avtalen, rett til å endre Produkt(er) eller, dersom det aktuelle Produktet avvikles, til lignende produkt, forutsatt at Kunden får produkter som samlet sett er av samme eller bedre verdi enn tidligere Produkt.

Hvis det aktuelle Produktet avvikles og Proff AS ikke kan tilby egnede erstatningsprodukter, kan Proff AS bringe Avtalen til opphør samtidig med avviklingen av Produktet. Kunden har ikke krav på tilbakebetaling av eventuelt gjenværende (ikke oppbrukt) vederlag, men Kunden kan bruke gjenstående vederlag på andre Produkter Proff AS tilbyr gjennom Merkevaren.

Proff AS må varsle Kunden om slik ombytting er mulig senest 30 dager før endringen/opphøret finner sted.

2.8 Kredittvurdering

En forutsetning for Avtalen er at Proff AS finner Kunden kredittverdig. Fakturerings betingelsene vil bli fastsatt på grunnlag av Proff AS kredittvurdering av Kunden. Proff AS kan kreve at Kunden stiller sikkerhet for riktig betaling.

Ved misligholdt betaling forbeholder Proff AS seg retten til å umiddelbart heve Avtalen og fjerne Kundens tilgang.

2.9 Vederlag og betalingsbetingelser

Kunden skal betale vederlag for de kjøpte Produktene som fremgår av Tilbudet, eventuelt av den prisliste som det henvises til i Tilbudet. Hvis Avtalen forlenges forbeholder Proff AS seg retten til å endre prisen ved hver ny avtaleperiode.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre offentlige skatter og avgifter.

Proff AS tilbyr EHF (elektronisk handelsformat). Hvis EHF ikke benyttes utsteder Proff AS faktura via B-post eller PDF-fil via e-post.

Dersom ikke annet er oppgitt vil faktura utstedes via B-post. Det påløper da et fakturagebyr pålydende NOK 50;- eks. mva. per utstedte faktura.

Kunden er ansvarlig for å opplyse Proff AS om korrekt fakturaadresse, enten Kunden ønsker faktura via EHF, e-post eller B-post. Kunden er ansvarlig for en eventuell utsendelse til feil adresse grunnet feilinformasjon. Endringen vil alltid være gjeldende fra neste tilsendte faktura.

Betalingsfrist er senest fjorten (14) dager etter fakturadato dersom ikke annet fremkommer av Avtalen. Ved forsinket betaling, betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Omkostninger ved eventuelle purringer eller inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet Kunden. Ved manglende betaling vil faktura bli oversendt fra Proff AS til vår inkassopartner.

Proff AS forbeholder seg rett å stanse videre levering av allerede kjøpte Abonnement inntil utestående vederlag er gjort opp, uten at det påvirker Kundens betalingsplikt.

2.10 Ansvar ved avtalebrudd

Den part som påberoper seg at den andre part bryter Avtalen, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og senest innen en måned etter at forholdet som gir grunnlag for reklamasjon fant sted.

Ved brudd på Avtalen skal den ansvarlige part rette forholdet innen rimelig tid. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte forsøk ikke fører frem, skal den ansvarlige part erstatte den skadelidte parts direkte økonomiske tap forårsaket ved brudd på Avtalen.

Ved gjentatte vesentlige brudd på Avtalen fra én part, der forholdet ikke er rettet innen rimelig tid, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning.

Proff AS har rett til å bringe Avtalen til opphør dersom Kunden har blitt slått konkurs, innleder gjeldsforhandlinger, kan anses å ha blitt insolvent, eller på annen måte har avviklet virksomheten.

Proff AS er uten ansvar for nedetid, mangler, forsinkelse eller skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller andre forhold forårsaket av tredjepart som umuliggjør eller vanskeliggjør Merkevarens levering eller Kundens bruk av Produktene.

Kunden skal holde Proff AS og selskapets underleverandører skadesløse for ethvert krav som følge av brudd på punkt 1.10, 1.12, 2.2, 2.3 og 2.4 i disse Vilkårene. Proff AS skal uten ugrunnet opphold underrette Kunden om krav som rettes mot selskapet knyttet til Kundens tilgang.

2.11 Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke med rimelighet kunne forventes å forutse, unngå eller overvinne, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lock-out, sterkt redusert kapasitet i eller bortfall av elektroniske kommunikasjon, hacking, DOS-angrep og andre forhold som forhindrer Proff AS i å gjøre Produktene tilgjengelig og ethvert forhold for øvrig som etter norsk rett vil bli dømt som force majeure.

2.12 Immaterielle rettigheter

Rettighetene (herunder i opphavsrett, varemerker, patent, design, know-how eller forretningshemmeligheter) til alle elementer og frembringelser, i Proff AS’ Produkter og/eller Merkevare, tilhører Proff AS.

Dette gjelder også når slike elementer eller frembringelser er utviklet helt eller delvis på grunnlag av materiell fra Kunden. Elementer som springer ut fra rettigheter som nevnt må ikke brukes av Kunden uten skriftlig samtykke fra Proff AS.

2.13 Lovvalg og tvister

Partene skal forsøke å løse uenighet i forbindelse med Avtalen i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å løse saken i minnelighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting. Avtalen reguleres av norsk rett.

  1. Leveranse

3.1 Kundens medvirkning og plikt til å kontrollere informasjon

Kunden forplikter seg til ikke å anvende tjenesten(e) på måter som strider mot loven. Kunden forplikter seg til ikke å avsløre sitt passord til noen uvedkommende samt påse at opplysninger om passordet forvares på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til passordet. Sperring av et abonnement skjer ved å kontakte kundeservice.

Kunden kan ikke gjøre gjeldende ansvar overfor Proff AS med hensyn til at opplysningene ikke er à jour, ufullstendige, inneholder feil, er utilgjengelig for Kunden eller lignende.

Kunde er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Proff AS tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved Kundes utstyr. Proff AS tar heller intet ansvar for direkte eller indirekte følger av Kundens benyttelse av tjenesten(e), uansett årsak.

3.2 Cookies (informasjonskapsler)

Ved å benytte denne tjenesten, aksepterer du at nettstedet benytter cookies. Funksjoner som er avhengige av cookies for å virke kan for eksempel være å huske at du er logget inn, hva du har lagt i en handlekurv eller om du er en eksisterende eller ny bruker av nettstedet. Ytterligere informasjon om bruk av Merkevarenes