Identifisering av reelle rettighetshavere ?

I henhold til hvitvaskingsloven § 5 skal det foretas en risikobasert kundekontroll, og rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den aktuelle risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.
Proff Forvalt kan enkelt hjelpe deg med å identifisere reelle rettighetshavere.


Reelle rettighetshavere = fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av.

Når en fysisk person er kunde vil han eller hun som oftest også være den reelle rettighetshaver, og kundekontrollen gjøres av denne personen. Hvis en kunde handler på vegne av en annen fysisk person, vil det være sistnevnte som er reell rettighetshaver.

En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende:

1) Direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat

2) Utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i punkt 1.

3) Ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta 25 prosent eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse.

3) Har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse.

Eller

4) Utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse.

Proff Forvalt kan hjelpe deg med å identifisere reelle rettighetshavere, uten du trenger sende ut epost, spørreskjema eller benytte annen innhentning av informasjon fra kundene dine.

Ta kontakt idag, så hjelper vi deg videre!